Schepping of evolutie?

Niemand was erbij toen het leven op aarde begon. Ook heeft niemand ooit gezien dat de ene levensvorm in de andere evolueerde, bijvoorbeeld een reptiel in een zoogdier. Daarom moeten we op het beschikbare bewijsmateriaal afgaan om conclusies te trekken over het ontstaan van het leven. En het is belangrijk dat we dat bewijsmateriaal voor zich laten spreken en niet proberen het te laten zeggen wat ons goed uitkomt.
Veel atheïsten zien wetenschappelijk onderzoek echter door de bril van het materialisme: de leer dat materie de enige begin- en eindoorzaak is van alles wat bestaat. „We zijn a priori (…) het materialisme toegedaan”, schreef de evolutionist Richard C. Lewontin. „Dat materialisme is absoluut, want we kunnen geen Goddelijke Voet tussen de deur toelaten.” Daarom omarmen materialisten het enige alternatief dat ze hebben — evolutie.

Ook gelovige mensen hebben soms vooroordelen die hun kijk op wetenschappelijke feiten vervormen. Zo houden sommige creationisten vast aan het onjuiste denkbeeld dat God de wereld een paar duizend jaar geleden in zes letterlijke dagen geschapen heeft. Vanuit dat vooropgezette idee proberen ze het bewijsmateriaal naar hun hand te zetten om het bij hun extreem letterlijke uitleg van de Bijbel te laten passen. Mensen die pleiten voor zo’n extreme interpretatie van de Bijbel of van wetenschappelijk onderzoek, zullen geen overtuigende antwoorden vinden als ze op zoek gaan naar bewijzen voor hun geloof. In de Bijbel wordt het woord dag voor verschillende tijdsperiodes gebruikt. In Genesis 2:4 wordt bijvoorbeeld over de hele scheppingsperiode van zes ’dagen’ gesproken als „de dag waarop Jehovah God aarde en hemel maakte”. Elke dag besloeg blijkbaar een behoorlijk lange tijdsperiode. Het is interessant dat terwijl de Bijbel specifiek het einde van de eerste zes scheppingsdagen vermeldt, er niets in wordt gezegd over het einde van de zevende dag. Waarom niet? Omdat die dag nog steeds niet voorbij is. (Genesis 2:3; Hebreeën 4:4-6, 11).

Welke kijk stemt overeen met alle feiten?
Sommige evolutionisten geloven het volgende als het gaat om de oorsprong van de complexe moleculen waaruit levende organismen bestaan:
1. Basiselementen hebben zich op de een of andere manier samengevoegd tot eenvoudige moleculen.
2. Die moleculen hebben zich toen in precies de goede volgorde aaneengeregen tot DNA, RNA of eiwitten met de capaciteit om de informatie op te slaan die nodig is om de taken uit te voeren die essentieel zijn voor leven.
3. Op de een of andere manier hebben de moleculen de specifieke ketens gevormd die nodig zijn om zichzelf te kunnen repliceren. Zonder replicatie is evolutionaire ontwikkeling of zelfs leven onmogelijk.
Hoe hebben de moleculen die voor het leven nodig zijn zich gevormd en hun bijzondere capaciteiten ontwikkeld zonder dat er een intelligente ontwerper aan te pas kwam? Evolutionair onderzoek heeft geen overtuigende uitleg of antwoorden kunnen geven op vragen over het ontstaan van het leven. Personen die de doelbewuste tussenkomst van een Schepper ontkennen, schrijven in feite goddelijke krachten toe aan moleculen en blinde natuurkrachten.
Maar wat tonen de feiten aan? Uit het bewijsmateriaal blijkt dat moleculen zich juist niet tot complexe levensvormen ontwikkelen. De natuurwetten dicteren dat complexe zaken — machines, huizen en ook levende cellen — na verloop van tijd vervallen. Dit verval heeft te maken met wat wetenschappers de tweede hoofdwet van de thermodynamica noemen. Eenvoudig gezegd houdt deze wet in dat orde de natuurlijke neiging heeft om tot wanorde te vervallen. Maar volgens evolutionisten is het tegenovergestelde ook mogelijk. Het boek Evolutieleer voor Dummies zegt dat evolutie kon plaatsvinden omdat de aarde ’energie ontvangt van de zon, en deze energie de kracht vormt voor de toename in complexiteit’.

Er is natuurlijk energie nodig om iets te creëren wat complex is, bijvoorbeeld om van bakstenen, hout en spijkers een huis te maken. Maar die energie moet zorgvuldig in banen geleid worden omdat ongecontroleerde energie verval juist versnelt, net zoals de energie van de zon en het weer het verval van een gebouw kunnen versnellen. Mensen die in evolutie geloven, kunnen niet overtuigend verklaren hoe energie zo gericht kan worden dat er complexe dingen ontstaan.
Maar als we het leven en het heelal zien als het werk van een wijze Schepper die volgens het bijbelboek Jesaja 40:26 een „overvloed van dynamische energie” heeft, dan biedt dat wel een verklaring — niet alleen voor de complexiteit van de informatiesystemen van het leven, maar ook voor de nauwkeurig afgestemde krachten waardoor materie beheerst wordt, van gigantische sterrenstelsels tot minuscule atomen.
Geloof in een Schepper stemt ook overeen met de nu algemeen geaccepteerde opvatting dat het heelal een begin heeft gehad. „In het begin schiep God de hemel en de aarde”, zegt Genesis 1:1.

Hij veranderde van mening.
Nieuwe ontdekkingen maken de leer van het materialisme steeds moeilijker te verdedigen, en sommige atheïsten zijn hierdoor van mening veranderd. Een aantal jaren geleden heeft de bekende filosoof Antony Flew, die al vijftig jaar atheïsme promootte, zijn mening volledig herzien. Op de leeftijd van 81 jaar liet hij weten dat hij geloofde dat er een intelligentie aan het werk moest zijn geweest om het leven te scheppen. Waarom was hij van mening veranderd? Hij had zich verdiept in het DNA. Toen Flew werd gevraagd of zijn nieuwe ideeën misschien impopulair zouden zijn onder wetenschappers, zei hij volgens een nieuwsbericht: „Dat is dan jammer. Ik heb me mijn hele leven laten leiden door het principe (…) volg het bewijs, wat de uitkomst ook is.”— Associated Press Newswires, „Famous Atheist Now Believes in God”, Richard N. Ostling, 9 december 2004.
Ook een aantal andere wetenschappers is tot de conclusie gekomen dat de wonderen van het heelal een zichtbaar bewijs zijn van de „onzichtbare hoedanigheden” en „eeuwige kracht” van de Schepper, Jehovah God (Romeinen 1:20). Het is de moeite waard om je hier verder in te verdiepen, want het antwoord op de vraag hoe het leven ontstaan is, heeft verregaande consequenties.

Wat is er zo bijzonder aan de processen in de cel?
In de honderd biljoen cellen van je eigen lichaam vinden allerlei belangrijke processen plaats. Je DNA wordt gelezen en het geeft instructies voor het bouwen van de honderdduizenden verschillende eiwitten waaruit je lichaam bestaat: enzymen, weefsels, organen, enzovoorts. Op dit moment wordt je DNA gekopieerd en proefgelezen op fouten zodat er in elke nieuwe cel een nieuw stel instructies komt dat gelezen kan worden. Laten we als voorbeeld eens zien hoe DNA gekopieerd wordt. Maar bedenk dat dit slechts één van de vele processen is die zich in de cel afspelen. Het wordt ook wel DNA-replicatie genoemd.
In de eerste hieronder aangegeven video zie je wat er realtime gebeurt. Je ziet hoe de strengen DNA zich opwinden tot chromosomen. Ook hoe een cel zich in tweeën deelt. Het hoofdstuk over DNA-replicatie begint op 1 min. 42 sec.Bij mensen gaat de enzymenmachine met een snelheid van ongeveer honderd treden of basenparen per seconde langs het DNA. Binnen acht uur wordt zo het hele menselijk genoom gekopieerd! Bij bacteriën kunnen deze repliceermachines nog wel tien keer zo snel gaan! Omdat de beelden voor de meesten van ons toch wel erg snel voorbijgaan heb ik nog een tweede video toegevoegd. Daarbij ligt het tempo aanzienlijk lager en wordt tevens duidelijke uitleg gegeven. Het eerste filmpje kun je bij 2min. 50sec stoppen en dan overgaan naar het tweede.

De tweede animatie-video duurt ca. 2 min.

Wetenswaardigheid.
Tijdens een gemiddeld mensenleven wordt DNA ongeveer 10.000.000.000.000.000 (tien biljard) keer gekopieerd, met verrassende nauwkeurigheid.— Intelligent Life in the Universe, tweede druk, Peter Ulmschneider, 2006, blz. 125.

Wat denk jij?
Wat blijkt uit de bewijzen? Stel dat je midden in een fabriek bij een computerruimte komt. Op de computer draait een ingewikkeld programma dat al het werk in de fabriek aanstuurt. Het programma verstuurt zelfs constant instructies voor het bouwen en onderhouden van alle machines in de fabriek, en het maakt kopieën van zichzelf en controleert ze. Welke conclusie zou jij trekken? Dat de computer en het programma zichzelf gemaakt moeten hebben of dat ze gemaakt zijn door personen die georganiseerd en intelligent zijn? Geldt dat dan niet evenzo voor de complexe processen die zich in de cel afspelen? Daar is dan toch ook een intelligente ontwerper voor nodig geweest? De bewijzen spreken eigenlijk voor zich, vind je niet?

Advertenties

10 reacties op Schepping of evolutie?

 1. Edgar zegt:

  @Jan W,

  je mist niks behalve dan dat God geen ontstaans geschiedenis heeft. God was er al van oneindigheid tot oneindigheid.

  Punt is tijd is een relatief begrip. Voor God is het begrip tijd iets anders dan voor ons; God heeft ons als het ware “ingesloten/gevangen gezet” in ruimte en tijd. Voor God zelf bestaat dat niet Hij kan wel hier in de ruimte tijd aanwezig zijn maar is er zelf niet onder invloed van of beperkt daardoor. Wij zijn beperkt door ruimte en tijd. God niet.

  Dus vragen waar God vandaan kwam is net zo zinloze vraag als te vragen waar het begin is van een perfecte cirkel…. of waar begint een perfecte cirkel….. net zo’n zinloze vraag…. een perfecte cirkel heeft geen begin of eind. God evenmin. God is er altijd al geweest en zal er ook altijd zijn….

  andere vraag….. wat zou er vóór de big bang geweest moeten zijn ….. en DAAR weer vóór …. en waar komt alle materie en energie vandaan ? en de natuur wetten ??? wie heeft die bedacht ?
  Wie bepaald in dit bestaan wat goed of fout is ?

  Allemaal vragen waarbij je zonder een Goddelijke interventie niet definitief uitkomt.

 2. Jos Breukers zegt:

  Quote Jan W Ik mis iets, wie heeft de schepper gemaakt? Wat je werkelijk mist Jan ie Kennis van de schepper.

 3. Beste Berry,
  Er wordt door wetenschappers inderdaad veel aan het toeval toegeschreven. Maar op den duur wordt dat wel al te toevallig en dus onwaarschijnlijk. Als je in de zoekmachine rechtsboven aan de homepage het woord “toeval” intypt zul je bemerken dat ik al heel wat verschillende argumenten heb aangehaald om aan te tonen dat de mooie dingen in de natuur juist niet toevallig zijn ontstaan, maar dat de psalmist in de bijbel gelijk heeft als hij in Psalm 36:9 over God zegt: “Bij u is de bron van het leven, door uw licht kunnen wij licht zien.” Ja, zonder onze Schepper zouden wij niet alleen blind zijn , maar zouden we ook geen hoop op verlichting in de toekomst hebben. Nog even over de kans op toevallige ordening van alle moleculen om tot linksdraaiende eiwitten gevormd te worden: Iemand heeft ooit gezegd dat de kans dat alles per toeval is ontstaan vergeleken kan worden met de kans die iemand heeft om miljoen keer achter elkaar de hoofdprijs in de loterij te winnen. We staan dus allen voor de keus: Stel ik geloof in de onbewezen zogenaamde wetenschap, (of de onbewezen evolutietheorie) of ben je het eens met de 24 oudsten die hun kronen voor de hemelse troon van Jehovah neerwerpen en zeggen: ‘Jehovah, onze God, u bent het waard de lof en de eer en de kracht te ontvangen, want u hebt alle dingen geschapen en dankzij uw wil zijn ze tot bestaan gekomen en werden ze geschapen.’ — Openbaringen 4:11. Binnenkort zal de ware God Jehovah allen die hem bespotten ter verantwoording roepen. Als ze dan zeggen: “We hebben u niet gezien” dan zal Hij hun antwoorden: “Jullie hoefden alleen maar naar mijn scheppingswerken te kijken en bovendien heb ik mijn Zoon Jezus Christus naar jullie toegestuurd en mijn profeten en getuigen mijn boodschappen laten bekendmaken.” Zal God dan lachen? Nee, want Hij heeft geen plezier in de dood van de ongelovigen. Hij ziet veel liever dat ze zijn uitnodiging aannemen om weer in een goede verhouding met Hem te komen.

 4. Beste Huub,
  Interessante vragen hoor! Mijn nieuwste artikel gaat er op in, dus je wordt op je wenken bediend. Bedankt voor je reactie.

 5. Huub Franssen zegt:

  Alle waardering voor dit prachtige blog; de fascinatie voor de natuur is onafhankelijk van wat je gelooft. Wat me wel van het hart moet: de gedachte dat een Schepper op hoofdlijnen het evolutieproces kan sturen schreeuwt mijns inziens om een diepgravende speculatie naar het hoe en waarom hiervan. Wordt er af en toe een nieuw model geïntroduceerd? Is er sprake van trends en mode over de miljoenen jaren heen? Waarom wordt niet in één keer een perfect organisme geïntroduceerd? Doet ie het in z’n eentje of is er sprake van een team dat in een agile/scrum setting stap voor stap betere modellen bedenkt? Zijn wijzelf slechts een Minimal Viable Product? Je zou het met al die ‘alternatieve feiten’, de ontkenning van de klimaatverandering, Trump, Putin, Berlusconi en Erdogan bijna denken. Ik besef dat we nog niet alles weten, als je je een beetje verdiept in kwantummechanica weet je dat. Maar een extra topic voor uw blog als ‘Achtergronden van de Schepper’ of ‘De Schepper en zijn Team’ zou ik als ongelovige (ik kan slechts mijn uiterste best doen) verwelkomen.

 6. Mooi dat je ook waardering hebt voor de schoonheid van de schepping. Toch is het goed om een onderscheid te maken tussen de Schepper en zijn schepping. Dat is ook een kwestie van eer geven aan wie de eer toekomt. Rembrandt zou het ook niet fijn gevonden hebben als men zijn naam onder een door hem gemaakte kunstwerk had verwijderd en men dan zou beweren dat niet hij maar het toeval het kunstwerk had gemaakt.

 7. groart zegt:

  Waarom onderscheid tussen schepper en schepping? Zie het als één geheel (heel-al) en dan hoeven we niet meer te verzanden in een schepping/evolutie discussie en kunnen we ons meer verwonderen over de schoonheid van het leven.

 8. Vóór het begin van de schepping was Jehovah, die altijd heeft bestaan, alleen. Mozes zei in gebed tot Jehovah: „Gij zijt er altijd geweest, en gij zult er altijd zijn” (Psalm 90:2, The Holy Bible, New Century Version). Hier zegt Mozes eigenlijk dat Gods bestaan zich uitstrekt in twee richtingen. De ene betreft de toekomst. Jehovah is „Degene die tot in alle eeuwigheid leeft” (Openbaring 4:10). Gods bestaan strekt zich dus uit tot in de eeuwige toekomst. De andere betreft het verleden. Met andere woorden, God is nooit geschapen en ook nooit tot bestaan gekomen. In plaats daarvan gaat Gods bestaan terug tot in het oneindige verleden. Dat is misschien moeilijk te begrijpen, maar misschien helpt deze illustratie je: Het is net als bij positieve en negatieve getallen. Die kunnen ook eindeloos doorgaan zowel naar boven als naar beneden.

 9. Jan W zegt:

  Ik mis iets, wie heeft de schepper gemaakt?

 10. R.G. Jonker zegt:

  Ik was op zoek naar informatie over zonne-energie en werd opmerkzaam gemaakt door de koptekst Schepping of evolutie? en werd nieuwsgierig. Tijdens het lezen was het net of ik mijn vader hoorde spreken, een verwoed hobby astronoom zijn passie het uitdragen van zijn geloof doormiddel van lezingen over het heelal met de ondersteuning en bewijzen uit de Bijbel. Ik mis hem nog iedere dag. Fijn om te zien dat de auteur van deze site de zelfde passie heeft om zijn Schepper te eren en te loven. In de vaste overtuiging mijn vader op een nieuwe aarde weer te zien
  waar een ieder kan genieten van de onuitputtelijke energie onze Zon.
  R. Jonker

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s