Wat maakt leven tot leven?

De kranten staan tegenwoordig vol met artikelen over bijvoorbeeld ‘zwaartekrachtgolven‘, maar volgens Bert Meijer, hoogleraar Organische Chemie aan de TU Eindhoven, is de vraag ‘Hoe is leven ooit ontstaan?’ de belangrijkste wetenschappelijke vraag. Daarover organiseerde NEMO Kennislink live enkele dagen geleden een ‘gesprek met wetenschappers en publiek’ en bij die gelegenheid werd ook het eerste exemplaar van het door Esther Thole geschreven boek “Makers van het leven” aangeboden.
Omdat deze blog over ’ontwerp in de natuur’ gaat, neem ik aan dat mijn lezers dit ook een interessante vraag vinden. Je kunt een uitgebreid verslag erover lezen op https://www.nemokennislink.nl/publicaties/op-zoek-naar-wat-leven-leven-maakt/?news Maar om jou tijd te besparen koos ik daaruit enkele interessante citaten die, naar ik hoop, je tevens een indruk en samenvatting zullen geven van wat er die avond zoal besproken werd. Daarna zal ik daar ook mijn commentaar op geven.

Bert Meijer zei ook: “Leven uit leven maken dat kunnen we wel. Het overgrote deel van de mensen die in de zaal zitten, heeft kinderen. Dat zijn dus allemaal ‘makers van leven’. Maar leven maken uit dode materie dat is een heel ander verhaal”.
(Meijer is zelf al lang bezig met de vraag hoe uit een hoopje moleculen ‘dode materie’ ooit ‘een levend iets’ is ontstaan, en of dat ooit weer kan gebeuren.)

De schrijver van het verslag merkt dan op: De hoop van al die wetenschappers is ooit zelf een levende cel te maken uit wat daarvoor alleen ‘een zakje met moleculen’ was. Sommige wetenschappers doen dat ‘van bovenaf’: ze kijken of ze van onderdelen van bestaande cellen een nieuwe levende cel kunnen maken. Andere zoals Meijer beginnen liever onderaan: bij de moleculen, de kleinste bouwsteentjes waar alles uit bestaat. … Maar is het dan werkelijk alleen een kwestie van die moleculen op de juiste manier samenvoegen? Techniek-filosoof Hub Zwart van de Radboud Universiteit Nijmegen weet dat nog niet zo net: “Ik spreek ook liever van een synthetische cel dan van een levende cel. Moleculaire wetenschappers zeggen vaak: ‘je begrijpt het als je het kunt nabouwen’. Die wetenschappelijke technici denken dat het bouwen van een synthetische cel ons zal verlossen van het vitalisme, de gedachte dat levende materie wordt bezield door een mysterieuze of goddelijke kracht. Maar misschien blijkt juist dat er toch iets essentieels en geheimzinnigs ontbreekt.”
Een deel van het publiek in de zaal denkt graag met hem mee: “Is het verschil tussen een synthetische cel en een levende cel niet de ziel?” en “Is er niet iets ‘onstoffelijks’ nodig om dat ‘zakje moleculen’ echt te laten leven?”
Desiree Hoving, de gesprekleidster van de avond, vraagt zich dan af of het dan geen semantische discussie wordt, een discussie over woorden en namen. ( Jouw blogger denkt: Is ze misschien bang dat het een lange discussie over het woord “ziel” zal worden?)
Techniek-filosoof Hub Zwart merkt dan toch nog even op: “Aristoteles, die het veel over ‘de ziel’ had, zei al dat al het leven ‘een programma’ had.” Om hopelijk geen gedoe over fotorechten te krijgen plaats ik hieronder een al wat oudere foto van Hub Zwart, maar wel met het oorspronkelijke interessante onderschrift.

Foto. “De wetenschappers die leven proberen na te bouwen komen er straks misschien achter dat er toch iets mysterieus ontbreekt”, denkt Hub Zwart, hoogleraar filosofie van de natuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.


Tot zover de aanhalingen uit het artikel van Kennislink.
Allemaal heel interessant, maar ik vermoed toch dat men er die avond niet helemaal is uitgekomen. Bovenstaande citaten maken intussen wel duidelijk dat zowel onder wetenschappers als onder het publiek nog steeds veel onduidelijkheid en onwetendheid bestaat over: 1) Hoe kwam de materie tot leven? 2) Wat is precies “de ziel” en wat is die “mysterieuze kracht” die het verschil maakt tussen levende en dode materie?

Waar is het juiste antwoord te vinden?
Als je wilt weten hoe een auto werd ontworpen kun je dat het best aan de ontwerper vragen. Op deze blog heb ik al vaker argumenten aangedragen voor intelligent ontwerp dat overal in de natuur aanwezig is. En ja, je kunt er niet omheen: waar sprake is van ontwerp moet er ook een ontwerper zijn. Bovendien: Het oudste boek ter wereld, de bijbel, maakt er aanspraak op ‘het Woord van God’ te zijn, dus zou het dan niet logisch zijn dat daarin ook het antwoord en de verklaring voor het ontstaan van mens en dier te vinden is? Ja toch? Dus gaat het niet om wat ongelovige wetenschappers ons vertellen, maar: wat geeft de God van de bijbel ons als antwoord op bovengenoemde vragen?
We hoeven daarvoor niet lang te zoeken, want reeds in de eerste hoofdstukken van het eerste bijbelboek Genesis worden de antwoorden duidelijk vermeld. (Tip: Als je zelf geen bijbel hebt: op jw.org kun je de bijbel in heel veel talen lezen)

In Genesis 2:7 staat eenvoudig: “En Jehovah God vormde de mens uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten blies hij de levensadem, en de mens werd een levend wezen [Hebreeuws: nefesj, dat in oudere vertalingen met ziel is vertaald].”

Is die uitspraak wetenschappelijk geloofwaardig?
Ja, want in het boek Nanomedicine wordt gezegd dat het menselijk lichaam uit 41 chemische elementen bestaat. Die basiselementen, waaronder koolstof, ijzer en zuurstof, zijn allemaal aanwezig in het „stof” van de aarde. Zoals Genesis verklaart, zijn mensen dus werkelijk „uit stof van de aardbodem” gevormd.

Hoe hebben die levenloze componenten zich verzameld tot een levend mens? Men denkt daar wel eens gemakkelijk over, maar dat moet echt geen peuleschil zijn geweest. Sta om de moeilijkheidsgraad daarvan te illustreren eens stil bij het ruimteveer van de NASA, een van de ingewikkeldste toestellen die ooit ontworpen zijn. Dat technologische wonder bevat een onthutsend aantal onderdelen, wel 2,5 miljoen! Het heeft teams van ingenieurs jaren gekost om het te ontwerpen en in elkaar te zetten. Neem nu het menselijk lichaam. Dat bestaat uit zo’n 7 quadriljard atomen, 100 biljoen cellen, tientallen organen en minstens 9 belangrijke orgaanstelsels. (Afb.1, hieronder toont een illustratie van enkele hoofdsystemen van het menselijk lichaam) Hoe is dat biologische apparaat met zijn overweldigende complexiteit en voortreffelijke structuur ontstaan? Door blind toeval of door intelligent ontwerp?

lichaamsystemen

Bovendien, wat doet mensen leven? Waar komt de levensvonk vandaan? Wetenschappers bekennen dat ze het niet weten. Ze kunnen het zelfs niet eens worden over een aanvaardbare definitie van leven. Voor degenen die het denkbeeld van een Schepper aanvaarden, ligt de conclusie voor de hand: De Bron is uiteraard God. Maar misschien is dit voor jou allemaal nog nieuw en wil je daar ook goede argumenten voor horen. Lees dan nog wat verder.

De bijbelse betekenis van het woord “ziel”
Het bij deze meeting aanwezige publiek en ook de filosoof Zwart noemden al het woord “ziel”. Wat wordt daarmee bedoeld? Diverse religies hebben verschillende meningen over wat ‘de ziel’ is. Gesprekleidster Desiree Hoving, vreesde daarom misschien wel terecht dat een discussie daarover wel eens lang zou kunnen duren. Toch is de bijbel er heel duidelijk over. Het Hebreeuwse woord nefesj, dat met “levend wezen” (en in oudere vertalingen ook wel met „ziel”) is vertaald, betekent eenvoudig „een schepsel dat ademt”. De bijbelse betekenis verschilt dus duidelijk van die welke de griekse wijsgeren er later aan hebben gegeven. Toen God de eerste mens, Adam, schiep, gaf hij hem geen onsterfelijke ziel maar de levenskracht, die door de ademhaling in stand wordt gehouden. Daarom heeft „ziel” in de Bijbel betrekking op het hele levende wezen. Er staat ook niet dat Adam een ziel kreeg (alsof dat iets zou zijn dat na zijn dood, onafhankelijk van hem verder zou kunnen voortleven.) Nee, er staat duidelijk: “de mens werd een levend wezen.” Het woord ziel duidt meestal op een levend persoon, inclusief zijn lichaam, zijn gevoelens en zijn persoonlijkheid. In Genesis 1:20 wordt het woord nefesj (‘levende wezens’) zelfs ook op in het water levende dieren toegepast. Maar laten we ons hier verder weer tot mensen beperken. In de Bijbel wordt ook nog gesproken over een moeder die ‘zielen’ baart — levende, ademende personen (Genesis 46:18). Verder zegt de Bijbel dat de ziel voedsel nodig heeft (Deuteronomium 12:20). Als de ziel los zou staan van het lichaam, zou hij niet hoeven te ademen of eten. En wat gebeurt er bij de dood? Als de ziel gescheiden wordt van de levenskracht die oorspronkelijk door God is gegeven, sterft ze. De leerstelling dat de menselijke ziel onsterfelijk zou zijn is niet op de bijbel gebaseerd. Een voorbeeld: Ezechiël, die met Gods hulp een deel van de Bijbel heeft geschreven, zei dat de ziel (of ‘het levende wezen’) gestraft kan worden met de dood. (Ezechiël 18:20) Dat laat zien dat de bijbelse ziel niet onsterfelijk is. Vind je nu ook niet dat de bijbelse betekenis van het woord ziel eigenlijk heel logisch is? En die betekenis wordt ook nog steeds in ons dagelijkse spraakgebruik gebruikt: Bijvoorbeeld als we ergens lezen: “dat dorp telt 520 zielen”, dan weet iedereen dat daar het aantal inwoners of mensen mee wordt bedoeld dat in het dorp woont en leeft.

Tot besluit nog een korte samenvatting:
Zonder de ‘levensadem’ die God bij het scheppen van Adam in zijn neusgaten blies, zou elke verzameling dode moleculen, hoe uitgebreid ook, morsdood zijn gebleven. Hedendaagse wetenschappers beschikken niet over Gods kracht en willen het bestaan van een God of Schepper zelfs bewust niet in overweging nemen. Hun pogingen om dode materie tot leven te wekken zullen daarom niet kunnen gelukken. Het leven is echt geen kwestie van even ‘een zakje moleculen’ nemen en ziedaar! Alleen de ware God Jehovah is ‘de bron van het leven’ en wij mensen moeten de realiteit erkennen dat leven alleen maar uit eerder door Hem geschapen leven kan voortkomen. (Psalm 36:9)

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Chemische evolutie, Intelligent Design, Menselijk lichaam, Onderwijs over Intelligent Design, Wetenschap en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.