Stamt al het leven af van één gemeenschappelijke voorouder?

Wat zeggen veel wetenschappers?
Vaak wekken wetenschappers de indruk dat de gevonden fossielen de theorie van één gemeenschappelijke oorsprong ondersteunen. En omdat alle levende wezens dezelfde ’computertaal’ (DNA) gebruiken, zeggen wetenschappers dat al het leven uit één gemeenschappelijke voorouder moet zijn geëvolueerd. Darwin vergeleek de geschiedenis van het leven op aarde met een grote boom, waarvan de takken de verschillende soorten voorstelden. Hij tekende een primitieve schets van deze “tree of life” of levensboom. (Foto 1)

Foto 1. Door Darwin getekende schets van de "Tree of Life".

Foto 1. Door Darwin getekende schets van de “Tree of Life”.

Wat zegt de Bijbel?
In het Bijbelboek Genesis staat dat planten, zeedieren, landdieren en vogels “naar hun soort” werden gemaakt (Genesis 1:11, 12, 20-25) Deze omschrijving laat ruimte voor variatie binnen een “soort”, maar geeft aan dat er tussen die soorten afgebakende grenzen zijn. Door het scheppingsverhaal in de Bijbel zouden we verwachten dat er in het fossielenarchief plotseling volledig gevormde nieuwe levensvormen zouden verschijnen.

Wat zeggen de bewijzen?
De realiteit is dat de overgrote meerderheid van de fossielen laat zien dat levensvormen in de loop van zeer lange periodes gelijk zijn gebleven. De bewijzen laten niet zien dat ze van de ene levensvorm in de andere veranderen. David Raup, een evolutionair paleontoloog, zegt: „Er wordt geen geleidelijke ontwikkeling van het leven aangetroffen, maar de geologen uit Darwins tijd en van nu vinden juist een heel ongelijk of onregelmatig archief; soorten verschijnen heel plotseling in de reeks, geven tijdens hun bestaan weinig of geen verandering te zien en verdwijnen dan abrupt uit het archief.” – Field Museum of Natural History Bulletin, „Conflicts Between Darwin and Paleontology”, David M. Raup, januari 1979, blz. 23.

Darwins boom is reeds lang omgehakt.
De afgelopen jaren hebben wetenschappers de genetische codes van tientallen eencellige organismen en van planten en dieren met elkaar kunnen vergelijken. Ze gingen ervan uit dat dit onderzoek de vertakkingen in Darwins ’levensboom’ zou bevestigen. Maar dat bleek niet zo te zijn. Wat heeft het onderzoek laten zien? In 1999 schreef de bioloog Malcolm Gordon: „Het leven lijkt veel oorsprongen te hebben. De basis van de universele levensboom schijnt niet een enkele wortel te zijn geweest.” Zijn er bewijzen dat de belangrijkste soorten levensvormen allemaal tot één boomstam zijn terug te voeren, zoals Darwin geloofde? Gordon vervolgt: „De traditionele versie van de theorie van een gemeenschappelijke afstamming is blijkbaar niet van toepassing op de (dieren)rijken zoals die momenteel erkend worden. Waarschijnlijk is die niet van toepassing op veel, zo niet alle, stammen en mogelijk ook niet op veel klassen binnen de stammen.” – Biology and Philosophy, “The Concept of Monophyly: A Speculative Essay”, Malcolm S. Gordon, 1999, blz. 335.
Ook recenter onderzoek spreekt Darwins theorie van een gemeenschappelijke voorouder tegen. In 2009 werd in het tijdschrift New Scientist een uitspraak van de evolutiewetenschapper Eric Bapteste aangehaald: „We hebben totaal geen bewijs dat de levensboom reëel is.” In hetzelfde artikel werd ook de evolutiebioloog Michael Rose geciteerd: „We weten allemaal dat de levensboom op een elegante manier afgedankt wordt. “

omvallende-boom

Zie zo! Denk ik dan, eindelijk is Darwin’s boom omgehakt! (Zie Foto 2.) Omdat dit dus al heel wat jaren bekend is, komt het dan toch wel vreemd over als de theorie van een gezamenlijke afstamming dan toch nog steeds door sommige wetenschappers ondersteund en geloofd wordt. Maar de beroemde onderzoeker van het genoom Craig Venter rekende recentelijk ook af met dit verkeerde idee. Bekijkt u daarvoor onderstaande video Craig Venter Denies Common Descent — Richard Dawkins Incredulous maar eens.

panel
Een paneldiscussie over de levensboom
De scene is alsvolgt: Er zitten een aantal vooraanstaande wetenschappers op een podium voor een zaal vol met publiek. (Zie Foto3.) Als de video begint is de deskundige op het gebied van genetica Graig Venter aan het woord. Die zegt dat hij niet, zoals sommige andere leden van het panel , gelooft dat er slechts één vorm van leven op onze planeet bestaat. Er zijn heel veel verschillende metabolismen, organismen en levensvormen” . De man naast hem zegt: “Maar die hebben toch allemaal dezelfde genetische code? We hebben toch alle een gemeenschappelijke voorouder?” Graig Venter: “Nee, we hebben niet dezelfde genetische code. Als we bijvoorbeeld een bacterie die op je huid leeft nemen, dan zou die niet in je cel werken”. De man vraagt dan: “Maar je wilt toch niet beweren dat het tot een andere “ tree of life” behoort?” Venter ontkent echter dat er de “ tree of life” bestaat. Hij noemt het een “artefact” (=Het woord heeft meerdere betekenissen, maar één daarvan is: ‘Door ongeldig redeneren verkregen onderzoeksresultaat’) Hij noemt het ook “een idee, afkomstig uit vroegere studies, dat echter niet stand heeft kunnen houden” . Uit zijn onderzoek blijkt dat er veel verschillen zijn in het DNA van de diverse levensvormen. Venter vervolgt: “Je zou het misschien wel het “bos van het leven” kunnen noemen (gelach bij de andere leden van het panel) .. maar er is dus geen “tree of life”… We vonden bij ons onderzoek naar organismen die in de diepten van de oceanen leven 16 miljoen verschillende genen sets.” Ondanks deze argumenten van de genendeskundige bij uitstek is evolutionist Richard Dawkins , die daar op mag reageren, nog steeds ongelovig en hij doet toch nog een poging om gelijk te krijgen: “Ik ben verbaasd dat Graig zegt dat de “tree of life” een verzinsel is. De DNA-code van alle levensvormen lijkt identiek te zijn. Dat betekent toch ook dat ze alle aan elkaar verwant zijn?” (Opnieuw gelach, want alleen Dawkins zelf gelooft er nu blijkbaar nog in. Wat hij zegt klinkt niet erg overtuigend.)

De video Craig Venter Denies Common Descent — Richard Dawkins Incredulous duurt ruim 3 minuten

https://www.youtube.com/watch?v=N984S9W7VdI.

Nader onderzoek
Ik heb in aanvulling op de video nog wat bijzondere informatie over de “tree-of-life” gezocht en gevonden. Die wil ik u niet onthouden.
De bioloog W. Ford Doolittle van de Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia, Canada, zegt er over:
“Het tree-of-life concept stond absoluut centraal in Darwin’s denkbeeld, net zo belangrijk als natuurlijke selectie. Zonder dat zou de evolutietheorie nooit ontstaan zijn.”
Desondanks verklaarde Doolittle in 1999, dat de geschiedenis van het leven niet correct als een boom kan worden voorgesteld. “De tree of life is niet iets wat in de natuur bestaat , het is een manier waarop mensen de natuur geclassificeerd hebben,” zo zei hij.

Genen die uniek zijn voor een soort: Orphan genen of TRGs.

Francois Jacob is een evolutionist met ervaring in moleculaire biologie. Hij won de Nobel Prijs in Physiology or Medicine in 1965. Hij schreef:
“Toen onderzoekers de genen van soortgelijke dieren met elkaar vergeleken, vonden zij dat de genen van elkaar verschilden: van slechts weinig tot veel. Ze bedachten verschillende manieren waarop dit zou kunnen zijn gebeurd: Genen duplicatie, niet-schadelijke kader shift mutaties, alternatieve reading frames, overlap met transposons, horizontale genoverdracht, of overlappende genen. Zoals gebruikelijk bij evolutionisten, weten ze niet wat er echt gebeurd is, maar nemen ze aan dat het een van deze mogelijke verklaringen is en dat is dan voldoende. Maar sommige genen zijn zo uniek, dat zelfs onze verbeelding te kort schiet. Evolutionisten concluderen nu dat ze in het begin al spontaan ontstaan moeten zijn – “de novo”. In feite blijken “alle genoom en expressed sequence tag (EST) -projecten tot nu toe, in elke taxonomische groep die werd bestudeerd, een aanzienlijk deel van de genen te hebben die zonder bekende homologen [equivalenten] zijn. Deze ‘weeskinderen’ of ‘taxonomisch beperkte genen’ (TRGs) worden gedefinieerd als zijnde genen die beperkt zijn tot een bepaalde taxonomische groep. ”
“Onder Orphan genen verstaan we genen die geen gelijkenis met genen in andere species hebben. Zij kunnen functioneel belangrijke eiwitten coderen ”
“Uiteindelijk leidde dit onderzoek tot de conclusie dat verweesde genen alomtegenwoordig zijn op alle genomen. Ze maken doorgaans 10 tot 30% van alle genen uit in een genoom. ”

Konklusie
Uit het verhaal van Francois Jacob blijkt dat evolutionisten niet zoveel interesse hebben om te onderzoeken wat de oorzaak van de unieke ‘weesgenen’ is. Is dat misschien omdat deze ontdekking de hele evolutietheorie in gevaar zou kunnen brengen? Immers als alle soorten unieke genen blijken te hebben, dan kan de stelling dat de soorten aan elkaar verwant zijn of uit dezelfde voorouder zijn voortgekomen niet waar zijn. Ware nederige wetenschappers nemen aan waar het bewijs hen naar toe leidt, maar arrogante evolutionisten zullen, om geen gezichtsverlies te lijden, blijven proberen de omvallende theorie toch overeind te houden. Voor hardnekkige evolutionisten kàn de evolutietheorie eenvoudig nooit sterven. De rest van ons kan zien dat Graig Venter en Francois Jacob gelijk hebben. Dat elke soort zijn unieke genen heeft toont aan dat de soorten niet verwant zijn aan elkaar en dat macro-evolutie niet de werkelijkheid vertegenwoordigt en fysiek onmogelijk is.
De feiten zeggen: Darwin had het verkeerd; microben, insecten, planten en dieren passen niet in een “tree of life” met lineaire afstamming. Er is geen patroon in hun overeenkomsten en verschillen omdat elk van hen een uniek ontworpen, compleet schepsel is.

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Video | Dit bericht werd geplaatst in Evolutie, Intelligent Design, Natuur, Onderwijs over Intelligent Design en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.