34 Argumenten voor het bestaan van God

Foto 1.  Gelovig wetenschapper John Lennox

Foto 1. Gelovig wetenschapper John Lennox

John Lennox is Professor in de wiskunde aan de Universiteit van Oxford. Hij gelooft in de God van de Bijbel, heeft al in veel debatten het christelijke geloof verdedigd en dient in de nu besproken video * o.a. de bekende atheïst en evolutionist Richard Dawkins van repliek. De titel “John Lennox versus Richard Dawkins” dekt eigenlijk niet de hele inhoud, want er worden ook uitspraken van diverse andere hedendaagse wetenschappers geciteerd, waaronder de wereldberoemde kosmoloog in de rolstoel: Stephen Hawking.
Er zijn niet zoveel wetenschappers die het openlijk voor God durven opnemen, (bang om hun lucratieve baan te verliezen) maar John Lennox neemt in bovengenoemde video geen blad voor de mond. Zijn woorden ondersteunt hij met citaten van collega’s en uit de bijbel, zoals die over de recirculatie van water (Foto 2).

rivier-bij-deventer

Of die waarin over de aarde wordt gezegd dat hij is “opgehangen” in de ruimte (Foto 3). Deze uitspraken stemmen overeen met moderne wetenschap.

zwevende-aarde
Ook verschijnt in de video een omhoog bewegend lijstje waarop ik maar liefst 34 argumenten telde die vertellen waarom Lennox zelf in een persoonlijke almachtige God gelooft. Dat wekte mijn belangstelling, dus heb ik het lijstje overgenomen en het hieronder voor u vertaald. ( Hier eerst nog de link naar de engelstalige video die ca. 9,5 min. duurt)

* Bron: https://www.youtube.com/watch?v=MPibPw1Kx0s&t=139s

Nu dus het lijstje met de 34 door Professor Lennox genoemde argumenten:

1. DNA-code.
2. Geeft doel aan het leven
3. Morele wetten:
4. Ontwerp
5. Fijn afgestelde kosmische wetten
6. De vrije wil.
7. Kleuren en geuren
8. Liefde
9. Het Mozart argument:
10. (Natuurlijke) getallen
11. Natuurkundige constanten
12. Wonderen
13. Getuigenis
14. Verandering in het leven
15. Godsdienstig
16. Niet-godsdienstig
17. Eenvoud
18. Het Pascal’s Wager argument
19. Spel en plezier
20. Met een bedoeling
21. Namaakfeiten?
22. Positieve geschreven berichten
23. Samengaan van goede werking en betrouwbaarheid
24. Putnamian (Afkeuring van algemeen scepticisme)
25. Algemeen argument van intuïtie.
26. Niet-natuurkundige kwaliteit in het universum
27. Antropie
28. Allesovertreffend
29. Redelijk
30. Inductieve redenatie
31. De Schotse School of Comman Sense ( geleid door Thomas Reid)
32. Bijbelse archeologie
33. Feitelijke wetenschap
34. Jij

Ik kan hier natuurlijk niet op alle 34 door Lennox genoemde punten nader ingaan, maar zeven daarvan wil ik er toch graag even uitpakken en nader toelichten. Enerzijds omdat ik ze belangrijk vind en anderzijds omdat ze niet voor iedereen zo bekend zullen zijn. Laten we beginnen met twee argumenten, die ik ook niet kende, maar die toch wel leuk zijn om te weten. Weet u bijvoorbeeld wat wordt bedoeld met het onder punt 9 genoemde “Mozart-argument” of met het bij punt 18 genoemde “Pascal’s Wager”-argument?

Het Mozart-argument
Dat gaat ongeveer zo: “Ik houd van Mozart’s muziek. Als evolutie zijn gang zou zijn gegaan hadden we waarschijnlijk metallica-muziek mooi gevonden. Daarom moet God wel bestaan”. Het is een grappig argument, maar er zit toch wel enige logica in. Toevallige evolutie zal niet tot orde leiden maar eerder tot chaos. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen smaak, maar de meeste mensen zullen de lieflijke tonen van Mozart meer waarderen dan de lawaaierige metallica-muziek. Evolutie kan niet verklaren waarom wij mensen goede muziek zo waarderen. Met muziek heeft God ons een wonderbaarlijke gave geschonken. De innerlijke vreugde die het iemand kan geven wanneer hij een muziekstuk goed heeft uitgevoerd en de toehoorders van waardering blijk geven, is iets lonends. Maar om er op juiste wijze van te genieten, moet ze wel op haar plaats worden gehouden — na de aanbidding van onze Schepper, Jehovah God. Maar bij zo’n liefdevolle God, die veel van ons houdt, is dat toch eigenlijk vanzelfsprekend?

Het Pascal’s Wager argument.
“Pascal’s Wager” (Pascal’s weddenschap) is de naam van een argument dat Blaise Pascal bedacht om te geloven, of ten minste enkele beginstappen te doen om in God te geloven. Pascal was een Frans wis-en natuurkundige. Hij legde de grondslag voor de waarschijnlijkheidsberekening en hij benaderde het probleem alsvolgt: Pascal beredeneerde dat als je niet weet of God bestaat er twee mogelijkheden zijn: God bestaat wel of God bestaat niet. Als je er dan kansberekening op loslaat en gaat wedden (engels “wager”) dan kun je er maar beter van uit gaan dat hij wèl bestaat, want als hij niet bestaat heb je immers niets te verliezen. Als hij daarentegen wèl bestaat heb je in dat geval wel de mogelijkheid om Gods goedkeuring te verwerven en gelukkig te worden.
In mijn ogen is het door Pascal genoemde motief om in God te geloven niet juist. Je gaat dan uit van het idee “Baat het niet, het schaadt ook niet.” Dat zou wat egoïstisch en oppervlakkig zijn. De bijbel leert echter wel dat het werkelijk voordelen oplevert om de ware God te dienen. Zijn uitnodiging (volgens Jesaja 48:17,18) luidt bijvoorbeeld: „Ik, Jehovah, ben uw God, die u leert [uzelf] baat te verschaffen, die u doet treden op de weg die gij dient te bewandelen. O indien gij slechts werkelijk aandacht aan mijn geboden zoudt schenken! Dan zou uw vrede worden net als een rivier, en uw rechtvaardigheid als de golven der zee.” Dus God dwingt ons niet, maar nodigt u vriendelijk uit. De keuze is dus aan uzelf, want, zoals Prof. Lennox ook al in punt 6 van zijn lijstje noemde, God schiep ons namelijk met een:

Vrije wil
God gaf mensen een vrije wil om zelf te kiezen. Waarom? Hij wilde geen ‘marionetten’ maken, die als hij aan de touwtjes trok, zijn wil zouden doen. De vrije wil geeft mensen gelegenheid hun waardering voor God’s liefde te uiten en dat is een veel beter motief om in God te geloven dan op basis van kansberekening.

Liefde.
Lennox noemt het ook onder punt 8. De Bijbel leert: “God is liefde”. Het is Gods belangrijkste eigenschap en omdat Hij de mens ‘naar zijn beeld’ schiep, hebben ook wij mensen die eigenschap van God in ons. Dat is mooi, want daardoor kunnen wij liefde jegens God en onze medemens tonen, een harmonieuze relatie met onze huwelijkspartner opbouwen, waaruit dan lieve kindertjes geboren kunnen worden. In bijbelse tijden werd het hebben van veel kinderen als een zegen van God beschouwd. Evolutie kan niet verklaren hoe er toevallig, uit dode materie terzelfdertijd twee ‘oerouders’ (mannetje en vrouwtje) ontstonden die dan ook nog het vermogen moesten hebben om zichzelf te reproduceren. Als we dit dan wel even via kansrekening benaderen zult u bemerken dat de kans dat leven zich uit levenloze materie heeft ontwikkeld als ‘onmogelijk’ wordt bestempeld. Dit is een heel heikel punt voor aanhangers van de evolutietheorie. Niet voor niets begint een 10-delige cursus over evolutie voor volwassenen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam pas halverwege de evolutie. Waarom? De cursusleider die ik het vroeg schreef mij: “de stof van de eerste fase van de evolutie is dermate gecompliceerd, dat de cursus tot 15 maal twee college- uren zou uitdijen.“ Blijkbaar is dit toch moeilijk uit te leggen.
Gods liefde voor ons mensen blijkt ook uit zijn bereidheid om, toen het eerste mensenpaar Gods wet overtrad, toch maatregelen voor herstel ten behoeve van Adam’s nageslacht te treffen. Hij beloofde onmiddellijk na de zondeval een oplossing. (Genesis 3:15) en zond later zijn Eniggeboren Zoon, zijn eerste schepping, die hem bijzonder dierbaar was, vanuit de hemel naar de aarde om het leven in het Paradijs, dat Adam voor zijn kinderen had verloren, weer opnieuw mogelijk te maken. (Johannes 3:16) Jezus wist van te voren dat hij zou moeten sterven, maar was toch zo liefdevol om zijn volmaakte leven voor ons mensen te offeren. Hij beloofde de boosdoener die naast hem aan de paal hing en enig berouw toonde: “Je zult met mij in het Paradijs zijn” ̶ Lukas 23:43
God en Jezus willen graag dat wij de bijbel onderzoeken en daardoor “onszelf baat verschaffen” en straks ook van het herstelde Paradijs kunnen genieten. God heeft er daarom liefdevol op toegezien dat de Bijbel, zijn kostbare door hem geïnspireerde ‘Woord’, in zeer veel talen voor iedereen beschikbaar is, ondanks dat tegenstanders veel moeite hebben gedaan om bijbels te vernietigen. Er was een tijd dat je, als je alleen maar in het bezit was van een bijbel, op de brandstapel ter dood werd gebracht. God heeft Zijn Woord niet alleen beschermd, maar kan en zal getrouwe aanbidders ook weer uit de dood tot leven opwekken. Als bewijs of garantie heeft hij Jezus ook na drie dagen weer tot leven opgewekt. Dat Jezus echt heeft bestaan is niet alleen bevestigd door de verschillende evangelieschrijvers, maar wordt ook door diverse wereldlijke geschiedschrijvers die melding van hem maakten bevestigd. Jezus zelf heeft ons tijdens zijn leven ook nog een voorproefje gegeven van wat er in de toekomst, tijdens de algemene opstanding zal gebeuren, namelijk door zijn overleden vriend Lazarus, die al vier dagen dood was, weer levend te maken. Dat veroorzaakte veel blijdschap bij Lazarus’ zusters Maria en Martha. Je kunt het uitvoerige verslag daarover lezen in Johannes 11: 7-45

DNA-code.
In het lijstje van Lennox wordt DNA terecht als eerste genoemd. Professor Lennox zegt daarover in de video: “Als je alleen al de letter A ziet, dan weet je dat daar intelligentie achter schuil gaat. Laat staan bij de 3,5 miljard letters of nucleotiden in de DNA-code”. Ja, want de DNA-code kan met een kleine bibliotheek met boeken worden vergeleken. Het is het meest compacte informatie-opslagsysteem dat we kennen. Waarom bewijst de DNA-code dat God bestaat? Met de Morse-code, die uit slechts twee tekens bestaat, zijn al 26 letters en oneindig veel woorden te vormen, maar met de vier nucleotiden A, C, T en G zijn alle instructies voor de bouw èn het onderhoud van uw gehele lichaam in uw DNA beschreven. De Morse-code is niet per toeval ontstaan, maar werd in 1835 uitgevonden en ontwikkeld door Samuel Morse met het doel deze te gebruiken voor de telegrafie. Daarvoor was dus intelligentie nodig.

De complexe DNA-code kan alleen uit het brein van een superieure Ontwerper/Schepper zijn voortgekomen.

Fijn afgestelde kosmische wetten
Lennox noemt onder punt 5 van zijn lijstje ook de fijn afgestelde kosmische wetten. Wetten ontstaan niet zonder een wetgever. Hoewel geleerden zoals Stephen Hawkins beweren dat het universum zonder inmenging van God is ontstaan, is het wel opmerkelijk dat de parameters van het universum zo nauwkeurig blijken te zijn afgesteld. De kosmoloog Paul Davies schrijft: „Naarmate het kosmische drama zich verder ontvouwt, lijkt het of er een script is — een samenhangend plan voor het universum (…) De natuur is geen willekeurige aaneenschakeling van gebeurtenissen maar de manifestatie van ingenieus verweven wiskundige wetten.”
Ik heb het al vaker gezegd: “Voor elk ontwerp is een intelligente ontwerper nodig”en dat geldt evenzeer voor het universum.

Foto 4  Planetarium-Eise-Eisinga. Aan het plafond een model van het universum.

Foto 4 Planetarium-Eise-Eisinga. Aan het plafond een model van het universum.

In het Friese stadje Franeker bevindt zich het Planetarium Eise Eisinga, een op schaal nagemaakt universum zoals dat in de periode van 1774 tot 1781 bekend was. Als Eise Eisinga nu nog leefde zou hij u kunnen vertellen dat het ontwerp hem heel wat intelligent denkwerk en zweetdruppels heeft gekost. Zou het echte universum dan zonder een intelligente sturende kracht zijn ontstaan? Dat bestaat niet! We kunnen met allerlei spitsvondigheden wel proberen te ontkennen dat het universum is ontworpen, maar dat is geen gezonde logica. Niet alleen professor Lennox van de video is overtuigd van “intelligent design”, ook de microbioloog Professor Michal Behe heeft dat al talloze keren benadrukt. Behe zegt eenvoudig: “Als het kwaakt en waggelt als een eend…. dan is het ook een eend!” Over “intelligent design” zegt hij: “De conclusie van intelligent design vloeit op natuurlijke wijze uit de gegevens zelf voort ̶ niet uit de heilige boeken of sektarische overtuigingen. Afleiden dat biochemische systemen zijn ontworpen door een intelligente persoon is een alledaags proces dat geen nieuwe principes van de logica of de wetenschap vereist. Het komt gewoon voort uit het harde werk dat de biochemie de afgelopen veertig jaar heeft gedaan, gecombineerd met onderzoek op de manier waarop we elke dag tot conclusies komen dat dingen ontworpen zijn”.

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Video | Dit bericht werd geplaatst in Evolutie, Intelligent Design, Onderwijs over Intelligent Design en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.