Wel of niet een Ontwerper?

Aan het eind van mijn vorige artikel kwam ik tot de volgende constatering:

“Moderne wetenschappers weigeren …. consequent om te overwegen of het bestaan van een Schepper wellicht ook een reële optie kan zijn voor het bestaan van de soorten.”

Dat was misschien enigszins overdreven, maar het geldt wel voor de meesten van hen. De meeste onderzoekers schrijven de ingenieuze ontwerpen in de natuur en het ontstaan van de vele soorten toe aan miljoenen jaren van evolutionair vallen en opstaan. Maar er zijn ook onderzoekers die tot een andere conclusie komen. Microbioloog Michael Behe schreef in 2005 in The New York Times: „De sterke aanwezigheid van ontwerp [in de natuur] biedt een argument dat overtuigend is in zijn eenvoud: als het eruitziet, waggelt en kwaakt als een eend, dan is het, zonder duidelijke bewijzen voor het tegendeel, gerechtvaardigd te concluderen dat het om een eend gaat.” Zijn conclusie?
Ontwerp moet niet over het hoofd gezien worden alleen maar omdat het zo voor de hand ligt.”

Foto 1  Wie gaf deze Pinguïn- ouder de instinctieve wijsheid om voor zijn jong te zorgen waardoor dit jong ook in heel barre omstandigheden toch kan overleven?

Foto 1 Wie gaf deze Pinguïn- ouder de instinctieve wijsheid om voor zijn jong te zorgen waardoor dit jong ook in heel barre omstandigheden toch kan overleven?


Een voorbeeld: Bijzondere eigenschap bij Pinguins.
Voor een gelovig mens is overal in de natuur het bewijs van ontwerp te zien. Laten we als voorbeeld eens Foto 1 bekijken. Pinguins leven onder andere op Antarctica. Daar heerst in de winter een koud en bar klimaat. Antarctica is bijna volledig bedekt met een ijskap en het continent is het koudste gebied op Aarde. De laagste temperatuur ooit gemeten in een weerstation was bij het Vostok-station op 1000 kilometer van de Zuidpool: -89,2 °C (officieus -91 °C) Als ik de foto bekijk dan is dat voor mij niet alleen een knap gemaakte foto, maar dan krijg ik tevens nog meer bewondering voor de Schepper. Hij gaf de Pinguin namelijk de instinctieve wijsheid om zijn jong tegen deze barre koude te beschermen. Evolutionisten willen dat u gelooft dat deze eigenschap geleidelijk in de loop van miljoenen jaren door heel veel mutaties en aanpassingen is verkregen. Maar dat is niet logisch. Die eigenschap moet ook beslist al bij het eerste ouderpaar aanwezig zijn geweest, want anders zou hun enige jong onmiddellijk zijn bevroren. Geen nageslacht dus en de pinguins zouden zijn uitgestorven. Hoe dankbaar kunnen we de Ontwerper dan ook zijn dat Hij bij het ontwerp van de pinguins rekening hield met de behoeften van het jong. Ze broeden het enige ei namelijk uit op hun poten onder een beschermende huidplooi van de buik. Bij de keizerspinguïn broedt alleen het mannetje het ei uit, tijdens de ijzige zuidelijke winter, terwijl het vrouwtje naar zee teruggaat om te eten.

Wat is de overeenkomst tussen BigBang en intelligent ontwerp?
De eerder genoemde Michael Behe moedigt ook andere wetenschappers aan om Intelligent Ontwerp niet bij voorbaat reeds uit te sluiten. Onderstaand citaat komt uit een door hem geschreven artikel dat ik op internet vond * :
“Het is nog maar ongeveer zestig jaar geleden dat de uitdijing van het heelal voor het eerst werd waargenomen. Dit feit leidde onmiddellijk tot een volgende gebeurtenis − dat, op enig moment in het verre verleden, het universum vanuit een klein begin was gaan expanderen. Voor veel mensen was deze gevolgtrekking te veel beladen met de gedachte aan een bovennatuurlijke gebeurtenis − de schepping, het begin van het universum. Desondanks werd de BigBang-hypothese door natuurkundigen omarmd en bleek het een zeer vruchtbare en bruikbare theorie te zijn. Het punt waar het hier om gaat is dat natuurkundigen de gegevens volgden waar die naar toe schenen te leiden, zelfs hoewel sommigen dachten dat het model hulp en voordeel voor religie zou geven. Omdat tegenwoordig in de biochemie steeds meer voorbeelden van geweldig complexe moleculaire systemen worden gevonden, systemen zo complex dat elke poging om uit te leggen hoe ze zijn ontstaan er door ontmoedigd wordt, zouden we lering moeten trekken uit wat er bij de natuurkunde gebeurde. De conclusie van ontwerp volgt op een natuurlijke manier uit de gegevens; we moeten daar niet van schrikken; we moeten die omarmen en er op bouwen.”

De grote vraag: Waarom maakt de Ontwerper geen eind aan lijden?
Als er sprake is van intelligent ontwerp, dan moet er ook een Ontwerper zijn. Dat lijkt mij volkomen logisch! Maar waarom vinden veel mensen het blijkbaar toch moeilijk om in het bestaan van een Ontwerper of Schepper te geloven? Sommige mensen redeneren aldus: “Als de Ontwerper zo machtig is en kan ingrijpen, waarom doet Hij dat dan niet vaker om pijn en lijden weg te nemen? Als Hij niet kan ingrijpen , staat zijn almacht ter discussie; als Hij wel kan ingrijpen roept dat twijfels op over de macht van het gebed. ” Dit gaat dus over een belangrijke kwestie. Zou jij ook een zinnig antwoord willen hebben op die belangrijke vragen? Laten we dan eens kijken wat daarover in de bijbel, Gods Woord, wordt gezegd. We beginnen met het eerste deel van de vraag:

Is de Ontwerper wel machtig genoeg?
Er is van bijbels standpunt uit bekeken heel veel over te vermelden, maar ik zal me hier beperken door slechts drie hoofd-aspecten te noemen waaruit de macht van de Schepper blijkt:
1) Zijn scheppingskracht
Wanneer we over de grootte van sterrenstelsels nadenken worden we al met ontzag vervuld. Ons Melkwegstelsel heeft naar schatting een doorsnede van zo’n 100.000 lichtjaren. Stel je een lichtstraal voor die zich met de fabelachtige snelheid van 300.000 kilometer per seconde voortbeweegt. Het zou die straal 100.000 jaar kosten om ons eigen sterrenstelsel door te komen! En sommige sterrenstelsels zijn vele malen groter dan het onze. Toch zegt de bijbel dat Jehovah deze uitgestrekte hemel ’uitspant’ alsof het een lap stof is waarvan een tent wordt gemaakt. (Psalm 104:2).
De Ontwerper regelde ook de bewegingen van deze scheppingen. Van het kleinste interstellaire stofdeeltje tot het grootste sterrenstelsel beweegt alles volgens de natuurkundige wetten die God heeft ontworpen en in werking heeft gesteld (Job 38:31-33). Daarom hebben geleerden de precieze bewegingen van de hemellichamen wel vergeleken met de choreografie van een ingewikkeld ballet! Denk dan eens aan Degene die deze dingen heeft geschapen. Ben je niet met ontzag vervuld voor de God die zo’n geweldige scheppingskracht heeft?

atoomtheorieZijn scheppingskracht blijkt ook uit kleine dingen: het atoom.
Gods kracht is ook in zijn kleinste scheppingen waarneembaar. Wanneer je bijvoorbeeld een miljoen atomen naast elkaar zou leggen, zouden ze nog niet de dikte van een mensenhaar hebben. En zelfs al zou je een atoom uitrekken tot het zo hoog was als een gebouw van veertien verdiepingen, dan zou de kern ervan slechts zo groot zijn als een korreltje zout op de zevende verdieping. Toch is die oneindig kleine kern de bron van de ontzagwekkende kracht die bij een kernexplosie vrijkomt! Jehovah is zonder twijfel „de Maker van de aarde door zijn kracht” (Jeremia 10:12).
2) Gods heilige geest en een machtig leger van miljoenen engelen.
In Genesis 1:2 noemt de bijbel Gods heilige geest Gods “werkzame kracht”. Gods heilige geest is eindeloos veelzijdig. Jehovah kan hem voor elk doel dat hij in gedachten heeft gebruiken. Het is daarom passend dat Gods geest in de bijbel figuurlijk zijn „vinger”, zijn „sterke hand” of zijn „uitgestrekte arm” wordt genoemd (Lukas 11:20; Deuteronomium 5:15; Psalm 8:3). Net zoals een man zijn hand kan gebruiken om een grote verscheidenheid van taken te verrichten die uiteenlopende gradaties van kracht of precisie vereisen, zo kan God zijn geest gebruiken om elk doel te verwezenlijken — zoals het oneindig kleine atoom scheppen of de Rode Zee in tweeën splijten (Zie Afb.3 ) of de eerste-eeuwse christenen in staat stellen in vreemde talen te spreken.

Afb. 3  Met Gods hulp kon Mozes de Rode Zee splijten en werd het volk Israël bevrijd van de achtervolgende Egyptenaren.

Afb. 3 Met Gods hulp kon Mozes de Rode Zee splijten en werd het volk Israël bevrijd van de achtervolgende Egyptenaren.


Jehovah’s positie als Schepper geeft hem ook het recht om exclusieve soevereine macht over heel het universum uit te oefenen. — Romeinen 1:20; Openbaring 4:11. Hij doet dat ook, maar Hij zal er nooit misbruik van maken. Kun je je voorstellen dat je koning bent en miljoenen en nog eens miljoenen intelligente, bekwame onderdanen hebt die graag je bevelen gehoorzamen? Jehovah oefent zo’n macht als regeerder uit. Hij heeft menselijke dienstknechten, die in de Bijbel vaak met een leger worden vergeleken (Psalm 68:11; 110:3). In vergelijking met een engel is een mens echter maar een zwak schepsel. Toen het Assyrische leger Gods volk aanviel, doodde één enkele engel in één nacht 185.000 van die soldaten! (2 Koningen 19:35) Gods engelen zijn „geweldig in kracht”. — Psalm 103:19, 20.
Hoeveel engelen zijn er? De profeet Daniël ontving een visioen van de hemel waarin hij meer dan 100 miljoen geestelijke schepselen voor Jehovah’s troon zag, maar er zijn geen aanwijzingen dat hij toen alle engelen zag die Jehovah had geschapen (Daniël 7:10). Er zijn dus misschien wel honderden miljoenen engelen. Daarom wordt God “Jehovah der legerscharen” genoemd. Deze titel beschrijft zijn machtige positie als Bevelhebber van een reusachtig, georganiseerd leger van machtige engelen. Over al deze geestelijke schepselen heeft hij er één als leider aangesteld, zijn eigen geliefde Zoon, „de eerstgeborene van heel de schepping” (Kolossenzen 1:15). Als de aartsengel — het hoofd over alle engelen, serafs en cherubs — is Jezus de machtigste van al Jehovah’s scheppingen.

De koning zag tot zijn schrik nog een vierde persoon in het hete vuur.

De koning zag tot zijn schrik nog een vierde persoon in het hete vuur.


3) De Ontwerper/Schepper kan zijn aanbidders beschermen.
Toen drie jonge Hebreeën — Sadrach, Mesach en Abednego — weigerden voor het gouden beeld van koning Nebukadnezar te buigen, dreigde de woedende koning hen in een gloeiend hete oven te werpen. „Wie is die god die u uit mijn handen kan verlossen?”, hoonde Nebukadnezar, de machtigste monarch op aarde (Daniël 3:15). De drie jonge mannen hadden het volste vertrouwen dat hun God de macht had om hen te beschermen, maar ze gingen er niet van uit dat hij dat zou doen. Daarom antwoordden ze: „Als het moet, kan onze God die wij dienen, ons verlossen” (Daniël 3:17). Die vurige oven, ook al was hij zeven keer zo heet als normaal, was inderdaad geen probleem voor hun almachtige God. Koning Nebukadnezar keek zijn ogen uit, want hij zag nog een vierde persoon in het vuur rondlopen en geen van allen had een letsel.(Zie Afb. boven) God had een engel, of zoals Nebukadnezar het noemde “een zoon der goden”, gezonden om hen te beschermen en de koning was gedwongen toe te geven dat „er geen andere god bestaat die zo kan bevrijden als deze”. — Daniël 3:29.

Je hebt misschien ook wel het verhaal van Daniël in de leeuwekuil gehoord? Tijdens de regering van Darius de Meder (dit was waarschijnlijk een onderkoning die over het rijk van de Chaldeeën heerste, maar ondergeschikt aan de Perzische koning Cyrus) was Daniël een van de drie hoogwaardigheidsbekleders die werden aangesteld over de 120 satrapen die over het koninkrijk moesten heersen. Aangezien Daniël Gods gunst bezat, muntte hij in de staatsdienst bijzonder uit. Hij zou dan ook over het hele koninkrijk verhoogd worden. Dit maakte de andere hoogwaardigheidsbekleders afgunstig en jaloers, zodat zij zijn terechtstelling probeerden te bewerkstelligen. Zij brachten de koning ertoe een wet uit te vaardigen die Daniëls aanbidding van God betrof, aangezien zij niets anders op hem konden aanmerken. Noodgedwongen moest de koning toezien op handhaving van de wet, die volgens het toenmalige gebruik niet veranderd kon worden. (Je vindt dit nog terug in de uitdrukking: Het is een wet van Meden en Perzen). De koning moest Daniël daarom wel in de leeuwekuil laten werpen. (Zie Afb. 1 en 2).

Daniel-leeuwekuil3
Maar Daniël hield aan zijn rechtschapenheid en geloof vast. De koning kon er ‘snachts niet van slapen en ging bij het ochtendkrieken regelrecht naar de leeuwenkuil. In Daniel 6, vers 20 en 22 lees je dan hoe het verder ging: “En terwijl hij in de nabijheid van de kuil kwam, riep hij luid met een droeve stem, ja, tot Da̱niël. De koning nam het woord en zei tot Da̱niël: „O Da̱niël, dienaar van de levende God, heeft uw God die gij met standvastigheid dient, u van de leeuwen kunnen verlossen?” Da̱niël antwoordde onmiddellijk: “Mijn eigen God heeft zijn engel gezonden en de muil van de leeuwen gesloten, en ze hebben mij niet te gronde gericht.” Vervolgens sprak koning Darius het oordeel uit over de samenzweerders en liet hen door dezelfde leeuwen ombrengen. — Daniël 6:24
Jehovah had dus Zijn engel gezonden om Da̱niël uit de muil van de leeuwen te bevrijden. Waarom beschermde God bepaalde personen op zulke wonderbare manieren? In veel gevallen deed Hij dat om iets veel belangrijkers te beschermen: de vervulling van zijn voornemen. Dat bijvoorbeeld de baby Jezus in leven bleef, toen de wrede koning Herodes de Grote het bevel gaf om alle kinderen van twee jaar en jonger in de omgeving van Bethlehem te doden, was van essentieel belang voor de verwezenlijking van Gods voornemen en dat zal uiteindelijk de hele mensheid tot voordeel zal strekken.(Zie Afb.4 )
De macht van de Grote Ontwerper staat dus niet ter discussie: Hij beschikt over de macht, hij heeft ook de middelen tot zijn beschikking en het belangrijkste: Hij heeft ook de wil om een eind aan het lijden van mensen te maken.

Afb. 4  Voordat Herodes de Grote opdracht gaf voor de kindermoord in Bethlehem had Jehovah's engel  Jozef al gewaarschuwd om naar Egypte te vluchten.− Matt. 2:13 De italiaanse schilder Ghirlandaio schilderde het voorval echter in de omgeving van Rome.

Afb. 4 Voordat Herodes de Grote opdracht gaf voor de kindermoord in Bethlehem had Jehovah’s engel Jozef al gewaarschuwd om naar Egypte te vluchten.− Matt. 2:13 De italiaanse schilder Ghirlandaio schilderde het voorval echter in de omgeving van Rome.

De Ontwerper zal inderdaad ingrijpen en de dingen weer herstellen.
Misschien vraag je jezelf nu af: Waarom heeft God dan niet eerder ingegrepen? Waar wacht hij op? Jehovah had inderdaad veel eerder kunnen ingrijpen om een eind te maken aan al het lijden of het zelfs te voorkomen. Maar hij heeft het laten voortduren, niet uit eigenbelang, maar voor het eeuwige welzijn van zijn kinderen op aarde. Zorgzame ouders laten soms toe dat hun kind iets naars doormaakt als ze weten dat het op lange termijn voordelen afwerpt. Zo zijn er ook goede redenen waarom Jehovah tijdelijk toelaat dat mensen lijden, en die redenen worden in de Bijbel uitgelegd. Ze hebben te maken met zaken zoals vrije wil, zonde en een vraagstuk in verband met de rechtmatigheid van Jehovah’s bestuur. De Bijbel legt ook uit dat het een boosaardig geestelijk schepsel tijdelijk is toegestaan de wereld te regeren. Omdat het me hier niet mogelijk is om dat ook allemaal uit te leggen, verwijs ik je aan het eind van dit artikel naar een mogelijkheid om daar meer over aan de weet te komen.** Onthoud dat God zeker zal ingrijpen, maar hij doet dat pas als Hij vindt dat de tijd daarvoor is aangebroken.

Geen twijfel over de kracht van het gebed
Ook de kracht van het gebed staat niet ter discussie. Jezus leerde zijn volgelingen om te bidden om de komst van zijn Koninkrijk. Dat is juist, want het is de enige werkelijke oplossing voor alle door mensen veroorzaakte problemen, zoals oorlogen, ziekten als Aids, armoede en vervuiling van het milieu. Als je dus ook gewend bent om het Onze Vader te bidden, dan moet je daar beslist mee blijven doorgaan. Maar in deze tijd is God natuurlijk niet verplicht om alle individuele gevallen van lijden te verhelpen. Je moet begrijpen dat hij zijn kracht niet gebruikt om jou of mij nu tegen alle rampspoed te beschermen. Maar hij gebruikt zijn beschermende kracht wèl altijd om de verwezenlijking van zijn voornemen te garanderen. Op de lange duur is dit het beste voor ons.

Hoe zal Hij de dingen die scheef zijn gegroeid weer rechtzetten? Gods Zoon Jezus Christus speelt in dit voornemen van zijn vader Jehovah een uiterst belangrijke rol. Nadat Jezus was gedood hield de apostel Petrus een toespraak tot de Joden waarin hij onder andere zei: “Hebt daarom berouw en keert U om, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat er tijden van verkwikking mogen komen van de persoon van Jehovah en hij de voor U bestemde Christus moge uitzenden, Jezus, die weliswaar in de hemel zelf moet verblijven tot de tijden van het herstel van alle dingen, waarover God bij monde van zijn heilige profeten van oudsher heeft gesproken.” Ja, de Souverein van het Universum zal binnenkort ingrijpen in de menselijke aangelegenheden en door middel van het beloofde Koninkrijk van zijn Zoon alle dingen op aarde weer herstellen. Als we op God vertrouwen, hem liefhebben, dicht tot hem naderen en zijn geboden onderhouden, zal Jehovah ons eeuwig, volmaakt leven onder een rechtvaardig bestuur geven. Met dat vooruitzicht in gedachten kunnen we elke vorm van lijden in dit samenstel inderdaad als „van korte duur en licht” bezien. — 2 Korinthiërs 4:17.

Bronnen:
* Meer info over de gedachten van microbioloog Michael Behe http://www.arn.org/docs/behe/mb_mm92496.htm

** Veel van wat ik je hierboven heb verteld kun je zelf uitvoeriger lezen in het boekje “Nader dicht tot Jehovah”. Op onderstaande website kun je het niet alleen zelf lezen (als pdf-formaat ), maar het je ook laten voorlezen. (MP3 of AAC-formaat) Op dezelfde site vind je nog meer uitleg over de Bijbel.

http://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/nader-dicht/

Als je zelf geen bijbel hebt kun je de in het artikel genoemde schriftplaatsen ook online opzoeken. Ga hiervoor naar:
http://www.jw.org/nl/publicaties/bijbel/

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Intelligent Design, Vogels. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s