De wetenschap en Genesis

Veel mensen beweren dat de wetenschap in strijd is met het scheppingsverhaal van de Bijbel. Maar in feite is het geen conflict tussen de wetenschap en de Bijbel, maar tussen de wetenschap en de opvattingen van christelijke fundamentalisten. Sommige van deze groeperingen beweren ten onrechte dat volgens de Bijbel de hele stoffelijke schepping zo’n tienduizend jaar geleden in zes dagen van 24 uur werd voortgebracht. Het Hebreeuwse woord dat met „dag” vertaald is, kan echter op diverse tijdsperiodes duiden en hoeft niet alleen op een periode van 24 uur te slaan. Toen Mozes Gods scheppingswerken samenvatte, sprak hij bijvoorbeeld over alle zes de scheppingsdagen als één dag (Genesis 2:4). Bovendien noemde God op de eerste scheppingsdag „het licht voortaan Dag, maar de duisternis noemde hij Nacht” (Genesis 1:5). Hier wordt de term ’dag’ gebruikt voor slechts een deel van een periode van 24 uur. De Bijbel biedt dus absoluut geen basis om te beweren dat elke scheppingsdag 24 uur duurde.
Ook in de nederlandse taal kan het woord “dag” meerdere betekenissen hebben en wordt er niet altijd een periode van 24 uur mee bedoeld. Bijvoorbeeld: in de zin “De man heeft op zijn oude dag nog een fietstocht naar Afrika gemaakt” duidt het woord “dag” op een periode van ouderdom die zelfs meerdere jaren kan duren. Foto 1.

Foto 1 De óude dag’van deze man duurt ook langer dan 24 uur.

Valt de evolutietheorie te rijmen met de Bijbel?
Volgens de Bijbel heeft God ‘alle dingen geschapen’ (Openbaring 4:11). Hij ging pas ‘rusten’ toen hij klaar was met zijn scheppingswerk (Genesis 2:2). Het idee is duidelijk: God maakte niet een eenvoudig organisme om vervolgens te gaan rusten of achterover te leunen, terwijl dat organisme gedurende miljoenen jaren evolueerde tot verschillende soorten vissen, apen en mensen. Dat idee, macro-evolutie genoemd, ontkent de rol van een Maker, die volgens de Bijbel ‘de hemel en de aarde, de zee en alles wat daarin is’ heeft gemaakt (Exodus 20:11; Openbaring 10:6).

‘Gij, Jehovah, ja onze God, zijt waardig de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen, want gij hebt alle dingen geschapen’ (Openbaring 4:11)

Hoe kwam Mozes aan die wetenschappelijk nauwkeurige informatie?
Op grond van hun filosofische opvattingen verwerpen veel wetenschappers de vermelding in de Bijbel dat God alle dingen schiep. Maar het is interessant dat Mozes al in het Bijbelboek Genesis schreef dat het universum een begin had en dat er geleidelijk, in stadia, in de loop van bepaalde tijdsperiodes leven verscheen. Hoe kon Mozes zo’n 3500 jaar geleden aan zulke wetenschappelijk nauwkeurige informatie komen? Daar is maar één logische verklaring voor. Degene die de macht en de wijsheid bezat om de hemel en de aarde te scheppen, was zeker in staat Mozes zulke geavanceerde kennis te geven. Dit versterkt de aanspraak die de Bijbel erop maakt „door God geïnspireerd” te zijn (2 Timotheüs 3:16).

Wanneer was „het begin”?
Genesis begint met de eenvoudige, krachtige uitspraak: „In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1). Verschillende Bijbelgeleerden zijn van mening dat hier een handeling wordt omschreven die losstaat van de scheppingsdagen die vanaf vers 3 worden opgesomd. Dat is van grote betekenis. Volgens de beginwoorden van de Bijbel bestond het universum, inclusief onze planeet Aarde, al gedurende een onbepaalde tijdsperiode voordat de scheppingsdagen begonnen. Tijdens deze scheppingsdagen maakte de Schepper speciaal de Aarde verder gereed voor bewoning door mensen en vele diersoorten.
Geologen schatten dat de aarde vier miljard jaar oud is, en astronomen hebben berekend dat het universum misschien zelfs al vijftien miljard jaar bestaat. Zijn deze bevindingen — of eventuele toekomstige verfijningen ervan — in strijd met Genesis 1:1? Nee, de Bijbel zegt niet specifiek hoe oud „de hemel en de aarde” precies zijn. De wetenschap en de Bijbel spreken elkaar hier niet tegen.

Zes scheppingsperiodes
Mozes schreef zijn verslag in het Hebreeuws, en hij schreef het vanuit het perspectief van iemand die zich op aarde bevindt. Deze twee feiten, gecombineerd met het gegeven dat het universum al bestond vóór het begin van de scheppingsperiodes of -dagen, zijn een hulp om veel van de controverses rond het scheppingsverhaal op te lossen. Een nauwkeurig onderzoek van het verslag in Genesis laat zien dat gebeurtenissen die zich tijdens één dag begonnen te voltrekken, voortduurden in een of meer van de volgende dagen. Voordat bijvoorbeeld de eerste scheppingsdag begon, kon het licht van de reeds bestaande zon het aardoppervlak niet bereiken, mogelijk als gevolg van dikke wolkenlagen (Job 38:9). Tijdens de eerste dag begon dit wolkendek dunner te worden, waardoor diffuus licht de atmosfeer kon binnendringen.
Op de tweede dag bleef de atmosfeer kennelijk helderder worden, waardoor er ruimte ontstond tussen de dikke wolkenlagen boven en de oceaan beneden. Op de vierde dag was de atmosfeer geleidelijk zo helder geworden dat de zon en de maan „aan het uitspansel van de hemel” verschenen (Genesis 1:14-16). Met andere woorden, vanuit het perspectief van iemand op aarde begonnen de zon en de maan zichtbaar te worden. Dit gebeurde geleidelijk.
Genesis vertelt ook dat er op de vijfde dag „vliegende schepselen” — inclusief insecten — begonnen te verschijnen.

Afb. 2. De verschillende dieren werden rechtstreeks “naar hun soort” geschapen.

„Naar hun soort”

Het verslag in de Bijbel laat ruimte voor de mogelijkheid dat bepaalde belangrijke gebeurtenissen zich geleidelijk tijdens elke dag of scheppingsperiode hebben voorgedaan in plaats van plotseling, en dat sommige daarvan zelfs voortduurden in de volgende scheppingsdagen.

Betekent deze geleidelijke verschijning van planten en dieren dat God gebruik heeft gemaakt van evolutie om de enorme diversiteit aan levensvormen voort te brengen? Nee, het verslag zegt duidelijk dat God alle hoofdsoorten van de planten- en dierenwereld schiep (Genesis 1:11, 12, 20-25). Werden deze oorspronkelijke soorten geprogrammeerd om zich aan veranderende milieuomstandigheden aan te kunnen passen? Waardoor worden de grenzen van een soort bepaald? De Bijbel zegt hier niets over, maar zegt wel dat levende schepselen werden geschapen „naar hun soort” (Genesis 1:21). Deze vermelding duidt erop dat er een limiet is aan de hoeveelheid variatie die zich binnen een soort kan voordoen. Zowel de gevonden fossielen als recent onderzoek ondersteunen het concept dat de fundamentele categorieën van planten en dieren in de loop van enorme tijdsperiodes weinig veranderd zijn.

Wat bewijzen de fossielen?

Het Bulletin van Chicago’s Field Museum of Natural History zette uiteen: „Darwins theorie is altijd nauw in verband gebracht met bewijsmateriaal van fossielen, en waarschijnlijk nemen de meeste mensen aan dat fossielen een zeer belangrijk deel vormen van de algemene bewijsvoering ten gunste van darwinistische interpretaties van de geschiedenis van het leven. Jammer genoeg is dit niet helemaal waar. . . . het geologische verslag verschafte destijds geen fijn gegradueerde keten van langzame en progressieve evolutie, en doet dat nog steeds niet.” — Januari 1979, Deel 50, nr. 1, blz. 22, 23.

De paleontoloog Alfred Romer schreef: „Onder deze [Cambriumperiode] bevinden zich uitgestrekte lagen afzettingen waarin men de voorouders van de Cambriumvormen zou mogen verwachten. Maar wij vinden ze niet; deze oudere lagen bevatten nagenoeg geen bewijzen van leven, en men zou redelijkerwijs kunnen zeggen dat het algemene beeld overeenkomt met de gedachte van een afzonderlijke schepping aan het begin van het Cambrium.” — Natural History, oktober 1959, blz. 467.

De bioloog Harold Coffin zegt: „Indien een geleidelijke evolutie van eenvoudig naar ingewikkeld correct is, dan moeten de voorouders van deze volledig ontwikkelde levende wezens uit het Cambrium worden gevonden; maar ze zijn niet gevonden, en geleerden geven toe dat er weinig kans bestaat dat ze ooit worden gevonden. Op basis van louter de feiten, op basis van wat in werkelijkheid in de aarde is gevonden, is de theorie die het beste klopt, die van een plotselinge scheppingsdaad waarbij de voornaamste levensvormen tot stand kwamen.” — Liberty, september/oktober 1975, blz. 12.

Carl Sagan gaf in zijn boek Cosmos eerlijk toe: „De fossiele vondsten konden het denkbeeld van een grote Ontwerper onderstrepen.” — (Ned. vertaling, 1981), blz. 28.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , ,

Nieuw verfijnd systeem verbetert de montage en het lokaliseren van objecten.

Deze week las ik over een nieuw systeem dat bij MIT is ontwikkeld en volgens mij heel wat toepassingsmogelijkheden heeft. De groep Signal Kinetics bij het MIT Media Lab heeft een nieuwe technologie ontwikkeld om van allerlei objecten zeer nauwkeurig en snel de plaats te bepalen. Bij dit systeem, genaamd TurboTrack, wordt een RFID (radiofrequentie-identificatie) -sticker op elk object aangebracht. De met deze goedkope, batterijloze draadloze sticker gelabelde objecten kunnen dan gemiddeld binnen 7,5 milliseconden met uiterste nauwkeurigheid in een drie dimensionale ruimte gevonden worden (met een precisie van minder dan een centimeter.) Zoek geraakte voorwerpen kunnen hiermee dus snel weer worden teruggevonden. De onderzoekers zeggen dat het systeem ook de computervisie zou kunnen vervangen voor sommige robottechnieken. Het systeem kan meer samenwerking en precisie mogelijk maken tussen robots die werken aan verpakking en assemblage. Twee met elkaar samenwerkende robots kunnen bijvoorbeeld het dekseltje op een potje draaien. (Zie Afb.1a en 1b)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2019-03-13_15-57-07.jpg
Een andere mogelijkheid is om zwermen drones beter gecoördineerde zoek- en reddingsmissies te laten uitvoeren. Net als bij ons mensen, wordt de computervisie beperkt door wat hij kan zien en kan hij objecten in rommelige omgevingen moeilijk waarnemen. Radiofrequentiesignalen hebben dergelijke beperkingen niet: ze kunnen doelen identificeren zonder visualisatie, te midden van rommel en door muren heen.
In onderstaande video zie je hoe het systeem kan worden gebruikt in een groot magazijn om de positie van de daarin opgeslagen gelabelde voorwerpen te bepalen. Hierdoor kunnen magazijnmanagers de inventaris veel efficiënter inventariseren dan wanneer ze magazijnmedewerkers de boxnummers  laten lezen en handmatig laten opnemen.
Met behulp van het aanvullende systeem RFly is het de MIT- onderzoekers gelukt om drones die veilig genoeg zijn om in de buurt van mensen te vliegen, (kleine, lichtgewicht drones met plastic rotoren, die geen verwondingen zouden veroorzaken in het geval van een botsing) uit te rusten met een standaard RFID-lezer. (Zie Afb. 2) Dit systeem kan samenwerken met reeds bestaande RFID-systemen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2019-03-13_15-49-26-1.jpg
De lezer in de drone verzendt een draadloos signaal dat door het RFID-label en andere objecten in de buurt wordt gereflecteerd en teruggezonden naar de lezer. Een algoritme doorzoekt alle gereflecteerde signalen om de reactie van het RFID-label te vinden en berekent, rekening houdend met de lichtsnelheid en de snelheid van de drone, de exacte positie van het gelabelde object. De methode met RFID heeft ten opzichte van identificatie met barcode ook het voordeel dat meerdere gelabelde objecten tegelijk kunnen worden waargenomen. (Bijvoorbeeld: Om een aantal gelabelde kratten op een kar te identificeren) De methode is goedkoop. Volgens de onderzoekers kost een RFID-sticker slechts drie cent.

Grote warenhuizen verliezen jaarlijks miljoenen euro’s doordat objecten niet meer kunnen worden teruggevonden. Met het Turbo Track-systeem in combinatie met kleine drones hoeft de magazijnmedewerker niet meer handmatig alle dozen te scannen, want terwijl de drone langs het in de kartonnen doos verborgen gelabelde object vliegt, ontvangt de RFID-sticker draadloos energie van de scanner in de drone en wordt het identificerend nummer daarvan gereflecteerd. Ook worden de naar verschillende richtingen gereflecteerde signalen gecombineerd en berekent het speciaal ontwikkelde Superresolutie-algoritme nauwkeurig waar het gezochte object zich in de driedimensionale ruimte bevindt. (Zie Afb. 3)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is drone-met-tracksysteem.jpg

Video: In deze video zien we een kleine drone door de gangen van een magazijn vliegen http://news.mit.edu/2017/drones-relay-rfid-signals-inventory-control-0825

Technisch (complex) verslag van de MIT-onderzoekers. Daarin wordt in detail beschreven hoe met behulp van een Superresolutie-algoritme de buitengewoon grote nauwkeurigheid en snelheid kon worden verkregen: http://www.mit.edu/~fad el/papers/TurboTrack-paper.pdf

MIT-onderzoekers hebben een nieuw type radiofrequentie-identificatie (RFID) -chip ontwikkeld dat extreem moeilijk te kraken is.

Als dergelijke fiches op grote schaal worden gebruikt, kan dit betekenen dat een identiteitsdief je creditcardnummer of sleutelkaartgegevens niet kan stelen door naast je in een café te zitten. Hightech inbrekers konden geen dure goederen uit een magazijn halen en ze vervangen door dummy-tags.
Bron: http://news.mit.edu/2016/hack-proof-rfid-chips-0203

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , ,

Schoonheid in de natuur.

Het spiraalvormige patroon in schelpen.

In bovenstaande afbeelding heb ik als amateurfotograaf geprobeerd je wat van de schoonheid in de schepping te laten zien. Bovenaan een paar schelpen. Ze bevatten fraaie spiraalvormige patronen. Rechts een Nautilusschelp die door midden is gesneden zodat je hem ook van binnen kunt bekijken. Wat doet zo’n Nautilus die er in leeft? Naarmate de Nautilusschelp groter wordt bouwt hij er grotere kamers bij en sluit hij de kleine kamers af die hij niet langer nodig heeft. Zo vormde zich een prachtig spiraalvormig patroon. Ook de schelp in het midden heeft een fraai patroon met ribbels die de druk opnemen. Onderzoek heeft aangetoond dat deze ribbels en de schroefvorm bijna twee keer zoveel druk kan weerstaan dan eenvoudiger vormen zoals een cilinder of een bol. Het weekdier dat er in huist is dus goed beschermd. En dat zijn slechts twee voorbeelden uit de natuur. Wie heeft al deze patronen bedacht? In Prediker 3:4 lees je over God: “Alles heeft hij heel fraai gemaakt.” Hier volgen nog enkele andere dingen in de afbeelding om over na te denken:

Wolken.

Aan de blauwe hemel zie je enkele wolken. In Job 37:16 vraagt Elihu aan Job:

“Weet jij hoe de wolken kunnen zweven? Dat zijn de wonderwerken van hem die volmaakt is in kennis”. Wolken zijn heel mooi, maar de bijbel zegt ook: “Wie naar de wolken kijkt zal niet oogsten.” Of met andere woorden: “Kijk wat je vandaag kunt doen, al is het iets kleins, en doe het!”

De zee, het strand en de duinen.

Op het strand kun je je lekker ontspannen (of inspannen), maar realiseer jij je ook dat het zand en de duinen nog een ander doel dienen? God maakte de scheiding tussen water en land. Hij zegt:“Ik ben het die van het zand een grens voor de zee heeft gemaakt, een blijvend voorschrift waar ze niet aan voorbij kan gaan. Haar golven komen aanrollen maar kunnen niet verder.” (Jeremia 5:22)

Ook de zee werd genoemd. Onze planeet is bijzonder rijk aan water, en daarin verschilt ze van alle andere planeten in ons zonnestelsel. Ruim 70 procent van de aardbol is met water bedekt. Dat is niet toevallig. Het water van de oceanen is zo ontworpen dat daardoor het leven op een aantal opmerkelijke manieren in stand wordt gehouden. Zo heeft water het vermogen om warmte op te slaan. De oceanen dienen dus als een reusachtig warmtereservoir, waardoor het in de winter niet zo ijzig koud wordt. De meeste zuurstof wordt ook door algen in de zeeën geproduceerd.

Dat we in de zee ook voedsel en medicijnen kunnen vinden is ook algemeen bekend. Men heeft geprobeerd de economische waarde te bepalen van goederen en diensten die aan de oceanen ontleend zijn. Hoewel het onmogelijk is nauwkeurige conclusies te trekken, schatten geleerden dat bijna twee derde van de waarde van wat het globale ecosysteem oplevert, op rekening van de oceanen komt. Hierdoor wordt bevestigd dat de zeeën geschapen zijn met een doel: om het leven mogelijk te maken en in stand te houden. Het is dan ook heel passend dat de bijbel zegt dat mensen „overvloedige rijkdom uit de zee halen.” (Deuteronomium 33:19)

God is niet partijdig en bij hem is geen rassenonderscheid.

De afbeelding boven toont ook twee voorbeelden van vrouwelijk schoon. Die spreken eigenlijk voor zichzelf. Toch wil ik er graag nog een paar opmerkingen over maken. Rechts zit een gekleurde vrouw ontspannen in het zand. Voor de compositie liet ik haar in de richting van de opspringende ballerina te kijken. Maar ze heeft haar ogen gesloten: Ze geniet kennelijk van de zon en haar cocktail. Ik koos bewust voor haar als model, want er is tegenwoordig helaas nog vaak discriminatie wegens iemands huidskleur. Het rassenprobleem is nog steeds niet opgelost. Dat gaat de menselijke inspanningen te boven. Alleen onze Schepper, Jehovah God, is ertoe in staat. Gelukkig zal Jehovah, via zijn koninkrijk in handen van zijn Zoon, Jezus Christus, de aarde nu heel spoedig ontdoen van alle onrecht en van iedereen die zelfzuchtig discriminatie en haat bevordert, op raciaal gebied of anderszins (Daniël 2:44; Mattheüs 6:9, 10). Veel christenen hebben in het “onze vader” gebeden om Gods Koninkrijk zonder te weten wat het tot stand zal brengen: Dan zullen, door een volmaakt onderwijsprogramma onder het bestuur van Christus, alle rassen werkelijk verenigd worden. Intussen kun je opmerken dat degenen die Jehovah’s naam dragen er nu al beslist naar streven elkaar, ongeacht hun ras, lief te hebben.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , ,

De LENTE komt er aan!!

Het is mij nog niet gelukt om de foto’s aanklikbaar te maken. Daarom zie je ze hier toch nog op groot formaat.

Geplaatst in Uncategorized

Moet de tabel van het ‘Periodiek Systeem der elementen’ anders worden?

Ik heb op deze blog nog steeds veel bezoekers die geïnteresseerd blijken in ‘het Periodiek Systeem van de elementen’. Dat systeem is inderdaad ook heel bijzonder, omdat er uit blijkt dat de Schepper niets aan het toeval heeft overgelaten, maar dat hij er in zijn wijsheid een ingenieus, samenhangend en doorwrocht systeem van heeft gemaakt. Alleen al door dit exellente systeem serieus te onderzoeken en er diep over na te denken zou iemand  er overtuigd van kunnen geraken dat er inderdaad een intelligente Schepper moet bestaan.

Het lukte de Russische chemicus Dmitri Ivanovitsj Mendelejev in 1869 om ten dele te ontdekken hoe ingenieus het ontwerp in elkaar zat. De chemische elementen zijn in zijn tabel geordend volgens hun atoomnummers (het aantal protonen in de atoomkern).

Eigenschappen ontbrekende elementen exact voorspeld.

Maar er waren nog een paar open plekken in het systeem. Mendelejev had de eigenschappen daarvan tevoren wel al voorspeld en die ontbrekende elementen werden later ook inderdaad gevonden. Mijn artikelen over hoe dat destijds precies is gegaan kun je nog eens teruglezen door in mijn zoekmachine (die vind je boven in de rechterkolom) op de term “periodiek systeem” te zoeken.

Diverse voorstellen voor verandering.

Intussen zijn er nog meer elementen gevonden. Vaak hebben die echter maar een korte levensduur omdat ze snel uiteenvallen. Bovendien zijn er nu wetenschappers opgedoken die redenen hebben om de manier waarop Mendelejev de tabel samenstelde toch wat te veranderen. Mendelejev ging uit van 18 kolommen. Deze moderne wetenschappers gaan uit van meer kolommen of zelfs van een spiraalvormige tabel of 3D-tabel. Er is nu een wetenschappelijke discussie gaande die gaat over de vraag welk systeem het beste is.
Als jij daar ook in bent geïnteresseerd, dan kun je er zelf alles over lezen op de hieronder vermelde site. Die is helaas in de engelse taal, maar met ‘Google Translate’ kun je dat ook in het nederlands vertalen. https://www.newscientist.com/article/mg24132190-400-three-reasons-why-the-periodic-table-needs-a-redesign/

Geplaatst in Uncategorized | Tags: ,

Waterstof: Wat is het en wat kun je er mee?

Waterstof is een kleurloos, reukloos, brandbaar gas en is het meest voorkomende element in het heelal. Op aarde maakt waterstof een wezenlijk deel uit van plantaardig en dierlijk weefsel; het is een bestanddeel van fossiele brandstoffen, en het is een van de twee elementen waaruit water bestaat. Ook brandt waterstof schoner en efficiënter dan fossiele brandstoffen. Velen zien waterstof dan ook als de veelbelovendste van de alternatieve brandstoffen en omdat het zo alom aanwezig is achten ze het in staat aan de toekomstige energiebehoeften van de mens te voldoen. De overgang zal een dure investering vergen, maar zouden de leidingen waarin nu aardgas naar onze huizen wordt getransporteerd wellicht in de toekomst ook voor waterstof kunnen worden gebruikt? Omdat waterstof nu dus ook een belangrijke rol gaat spelen in het klimaatdebat is het misschien handig om er alvast wat meer over te lezen. Gelukkig is het voor mij niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden door daar zelf een uitgebreid artikel over te schrijven. Dat is namelijk al heel goed gedaan door andere schrijver(s) waarnaar ik graag doorverwijs. Toen ik op Google de term hoe werkt waterstof intypte kwamen er maar liefst 306.000 resultaten. Ze vertellen je alles over verbeterde brandstofcellen*, de opslag van waterstof en hoe stadsbussen en uw eigen auto ook op waterstof zouden kunnen rijden. Maar een goed begin om je in te lezen over dit onderwerp is:

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/hoe-werkt-waterstof

* Een brandstofcel is een apparaat dat elektriciteit produceert uit waterstof — niet door het te verbranden, maar door het in een gecontroleerde chemische reactie aan zuurstof te binden. Als er zuivere waterstof wordt gebruikt in plaats van een waterstofrijke fossiele brandstof, zijn warmte en water de enige restproducten van de reactie. Hieronder een voorbeeld van autofabrikanten die wel vertrouwen hebben in deze technologie.( Ik verdien niets aan deze gratis reclame)

Samenwerking van Audi en Hyundai
De technologie van de brandstofcel in auto’s is nog niet volledig uitgerijpt, maar zowel Hyundai als Audi geloven al langer in de brandstofcel en hebben reeds bruikbare auto’s klaarstaan met deze vooruitstrevende technologie. De samenwerking zit ‘m in het uitwisselen van patenten en het elkaar verlenen van toegang tot niet-concurrentiegevoelige componenten. Het uiteindelijke doel hiervan is om brandstofceltechnologie sneller en (kosten)efficiënter productierijp te maken. Ook streven de twee kersverse partners naar een verdere samenwerking bij de ontwikkeling van deze duurzame technologie.

https://www.autowereld.com/nieuws/autonieuws/id/26734/audi-en-hyundai-storten-zich-samen-op-brandstofcel

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , ,

Verandering Foto’s en Archief op deze blog.

Foto 1 Elfenbankje

Voortaan zullen de foto’s bij mijn artikelen kleiner worden afgebeeld. Als je een foto toch op groter formaat wilt zien moet je er even op klikken (PC) of er (bij een tablet) even met je vinger op tikken. Bijgaande foto 1.  is een test of dit ook werkt.

Het archief op deze blog.
Ik begon deze blog in 2010 (zie Foto 2) en in de loop der tijd zijn er honderden artikelen over allerlei onderwerpen verschenen. Om alles wat overzichtelijker te maken zal het archief voortaan nog slechts tot twee jaar terug gaan.

Geplaatst in Uncategorized